حجت السلام محسن عباس نژاد

 

رییس بنیاد پژوهش های قرآنی

رشته و گرایش تحصیلی : فلسفه کلام

 

حجت السلام محسن عباس نژاد

دکتر امیر رضا رجبی

 

رییس بنیاد پژوهش های قرآنی

رشته و گرایش تحصیلی :

مدیریت کار آفرینی

امیر رضا رجبی

دکتر محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

 

رشته و گرایش تحصیلی :

معاف اسلامی