کتاب

ﻗﺮآن و اﻗﺘﺼﺎد

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺪاد ۲۷۱ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ۶۳۳ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺪه و ﮐﺘﺎب در ۶۹۳ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

کتاب

قرآن، ادب وهنر

در اين كتاب تعداد ۵۸۵ آيه كه مستقيماً به موضوع ادب و هنر اشاره دارند وتعداد ۶۴۶ آيه كه مرتبط با موضوع فوقمی باشىد آمده و كتاب در ۷۱۱ صفحه به چاپ رسيده است