کتاب

امام رضا (ع) ومناسبت عقل و دین

معرفی نظریه عقلانیت نرم گزاره های دینی نویسنده:محسن عباس نژاد

کتاب

علم و فراعلم

پژوهشی در نسبت علم با ارزش ها , متافیزیک , جامعه و فرهنگ نویسنده: محسن عباس نزاد

کتاب

علم دینی

به ضمیمه نظریه الگوی سنجش فراگیر در علم دینی نویسنده:محسن عباس نژاد

کتاب

هستی و چیستی علم

به ضمیمه نظریه بازگشتی در ادراک نویسنده: محسن عباس نژاد

کتاب

پیشرفت علم

بررسی عوامل رشد وانحطاط دانش در یونان باستان,تمدن اسلامی ,قرون وسطی و غرب جدید با تاکید بر نقش دین نویسنده :محسن عباس نژاد

کتاب

ﻗﺮ آن و ﻃﺐ

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺪاد ۳۴۴ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺐ اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد۴۲۱ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺪه و ﮐﺘﺎب در۵۶۸ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

کتاب

ﻗﺮآن و ﺣﻘﻮق

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺪاد ۱۶۹ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ۴۶۵ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺪه و ﮐﺘﺎب در ۷۷۸ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

کتاب

ﻗﺮآن ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺪاد ۳۸۲ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد۵۹۰ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺪه و ﮐﺘﺎب در۵۵۹ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

کتاب

ﻗﺮآن و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺪاد ۱۲۶ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ۳۴۰ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺪه و ﮐﺘﺎب در ۴۹۹ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

کتاب

ﻗﺮآن ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ وﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺪاد ۳۵۵ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ آﻣﺪه و ﺗﻌﺪاد ۷۰۷ آیه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق در۴۳۱ ﺻﻔﺤﻪ ( ﮔﺰﯾﺪه ﻣﺘﻮن ﮐﺘﺎب) آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.