معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

انجمن بین المللی مطالعات دین، طبیعت و فرهنگ

انجمن بین المللی مطالعات دین، طبیعت و فرهنگ The International Society for the Study of Religion, Nature & Culture http://www.religionandnature.com/society/ درباره انجمن: این انجمن بین المللی دروازه ای است به سوی بررسی روابط پیچیده انسانها، اعتقادات و اعمال دینی و زیستگاه های زمینی او. این انجمن فعالیت ها و طرح …

معرفی مراکز پژوهشی علم و دین

انجمن بین المللی علم و دین

انجمن بین المللی علم و دین The International Society for Science & Religion http://www.issr.org.uk/ درباره مرکز: این انجمن در سال ۲۰۰۲ تحت ریاست فیزیکدان، ریاضی دان و کشیش کلیسای آنگلیکان ” سر جان پوکینگ هورن-Sir John Polkinghorne” تاسیس شد.ریاست این انجمن بعدا به پرفسور جورج الیس-Professor George Ellis و بعد …