قران و اقتصاد
کتاب ها

قران و اقتصاد

راهنمای پژوهش قران و اقتصاد تعاریف و اهداف اقتصادی اسلام، عقود اسلامی، معیارهای نظامی اقتصادی اسلام، شاخه های توسعه و ارزش های، تولید، توزیع، مصرف، نهاد دولت در اقتصاد اسلامی، عقود