اخبار

داشته ها و نداشته های آلمان

به بهانه حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت ۲۰۱۸ ازدید از آلمان به هر بهانهای که باشد جذابیتهای خاص خود را دارد. اما نه از آن دست جذابیتهایی که پیشاپیش تصوّر میشود خیابانهای آلمان تفاوت چندانی با خیابانهای خودمان ندارند راستش را بخواهید شهرداریهای ما خیلی بیشتر از شهرداری …