کتاب ها

فوتبال قویتر است یا فرهنگ؟

جهت دریافت خلاصه کتاب بر روی لینک کلیک نمایید:             

اخبار

حضور در همایش بین المللی فرانکفورد آلمان

حضور بنیاد پژوهش های قرآنی برکات در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان در سال ۱۳۹۷

حجت السلام محسن عباس نژاد
هیئت موسس

حجت السلام محسن عباس نژاد

رییس بنیاد پژوهش های قرآنی رشته و گرایش تحصیلی : فلسفه کلام

کتاب

امام رضا (ع) ومناسبت عقل و دین

جهت دریافت خلاصه کتاب بر روی لینک کلیک نمایید:             

کتاب

علم و فراعلم

جهت دریافت خلاصه کتاب بر روی لینک کلیک نمایید:             

کتاب

علم دینی

جهت دریافت خلاصه کتاب بر روی لینک کلیک نمایید:           

کتاب

هستی و چیستی علم

جهت دریافت خلاصه کتاب بر روی لینک کلیک نمایید:             

کتاب

پیشرفت علم

جهت دریافت خلاصه کتاب بر روی لینک کلیک نمایید:             

کتاب

ﻗﺮ آن و ﻃﺐ

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺪاد ۳۴۴ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺐ اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد۴۲۱ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺪه و ﮐﺘﺎب در۵۶۸ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

کتاب

ﻗﺮآن و ﺣﻘﻮق

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺪاد ۱۶۹ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ۴۶۵ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺪه و ﮐﺘﺎب در ۷۷۸ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ