توجّه:

  • ارسال به سراسر کشور انجام می گردد. انتخاب نحوه ارسال آثار برعهده خریدار می باشد که به دو روش پست پیشتاز و پست سفارشی است.
  • زمان تحویل پست سفارشی حداکثر یک هفته کاری و پست پیشتاز ۷۲ ساعت کاری می باشد.
  • در صورت عدم موجودی کتاب ها برای ثبت سفارش با شماره ۰۹۱۵۳۲۰۴۰۲۲ تماس حاصل فرمایید
  • هزینه ارسال برعهده خریدار می باشد.

                         لیست منشورات بنیاد پژوهش های قرآنی برکات

ردیف عنوان کتاب قیمت (ریال)
۱ پيشرفت علم  ۳۰۰/۰۰۰
۲ امام رضا (ع) و مناسبات عقل و دين  ۳۰۰/۰۰۰
۳ هستي و چيستي علم  ۳۰۰/۰۰۰
۴ علم و فراعلم  ۴۰۰/۰۰۰
۵ علم ديني  ۳۰۰/۰۰۰
۶ بازخوانی دانش حدیث  ۸۰۰/۰۰۰
۷ حقوق اساسی دررویکرد دینی ۸۰۰/۰۰۰
۸ راهنمای پژوهش در قرآن و اقتصاد ۸۰۰/۰۰۰
۹ راهنمای پژوهش در قرآن، مدیریت و علوم سیاسی ۸۰۰/۰۰۰
۱۰ راهنمای پژوهش در قرآن و حقوق ۸۰۰/۰۰۰
۱۱ مجموعه مقالات قرآن و علوم طبیعی (۱) ۲۰۰/۰۰۰
۱۲ مجموعه مقالات قرآن و علوم طبیعی (۲) ۲۰۰/۰۰۰
۱۳ مجموعه مقالات  قرآن ، ادب و هنر (۱) ۲۰۰/۰۰۰
۱۴ مجموعه مقالات قرآن و ادب (۲) ۲۰۰/۰۰۰
۱۵ مجموعه مقالات قرآن و هنر (۲) ۲۰۰/۰۰۰
۱۶ مجموعه مقالات  قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی (۱) ۲۰۰/۰۰۰
۱۷ مجموعه مقالات  قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی (۲) ۲۰۰/۰۰۰
۱۸ مجموعه مقالات  قرآن و جامعه شناسی (۱) ۲۰۰/۰۰۰
۱۹ مجموعه مقالات  قرآن و طب (۱) ۲۰۰/۰۰۰
۲۰ مجموعه مقالات  قرآن و طب (۲) ۲۰۰/۰۰۰
۲۱ مجموعه مقالات قرآن وطب (۳) ـ دو جلد ۲۰۰/۰۰۰
۲۲ مجموعه مقالات  قرآن و اقتصاد (۱) ۲۰۰/۰۰۰
۲۳ مجموعه مقالات قرآن و حقوق (۱) ۲۰۰/۰۰۰
۲۴ مبانی و مقدمات رابطة قرآن و علوم روز ۲۰۰/۰۰۰
۲۵ مجموعه مقالات قرآن، مديريت  و علوم سياسي(۱) ۲۰۰/۰۰۰
۲۶ مجموعه مقالات قرآن و مدیریت علوم سیاسی (۲) ۲۰۰/۰۰۰
۲۷ مجموعه مقالات قرآن و جامعه شناسي (۲) ۲۰۰/۰۰۰
۲۸ مجموعه مقالات قرآن ، کلام و فلسفه  (۱) ۲۰۰/۰۰۰
۲۹ مجموعه مقالات قرآن ، کلام و فلسفه  (۲) ۲۰۰/۰۰۰
۳۰ مجموعه مقالات علم دینی ۲۰۰/۰۰۰
۳۱ روش شناسی تفسیر علمی قرآن کریم ۲۰۰/۰۰۰