اولین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

محورهای همایش:

محورهاي عام:

نقد و بررسي پيشينة پژوهش در زمينة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

چالش‏هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

نظريه‏پردازي و الگوسازي در زمينة پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

محورهاي ويژه:

پيگيري بنيان‏ها و مباني علمي و فراعلمي نظريات علمي در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین

پژوهش‏هاي نوين در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین

راهبردها و چگونگي كاربرد ارزش‏هاي ديني و فرهنگ بومي در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین

 

اطلاعات تکمیلی از طریق لینک ذیل قابل دریافت می باشد

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

سومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم