كارگاه  آموزشي  بنيادهاي پيوند علم و دين

ويژه اساتيد و دانشجويان رشته‏ هاي علوم انساني

موضوع: نقش دين در پيشرفت علم
عناوين كارگاه
عوامل رشد و توسعه ‏ي دانش در يونان باستان
نقش دين در كارنامه دانش يوناني
عوامل شكوفايي علمي در تمدّن اسلامي
نقش دين در كارنامه‏ي دانش در تمدّن اسلامي
عوامل انحطاط علوم طبيعي در تمدّن اسلامي
عوامل انحطاط علمي در قرون وسطي
نقش دين در كارنامه‏ي دانش قرون وسطي
عوامل رشد علمي درغرب جديد
بررسي نقش دين در كارنامه‏ي دانش جديد
نقش دين ‏زدايي در جنبه‏هاي تخريبي فناوري و دانش جديد

موضوع: مناسبات عقل و دين با تأكيد بر آموزه‏هاي رضوي
بخش اوّل: مناسبات عقل و دين در حوزة اعتقادات
آشنايي با منابع معرفت بيروني و دروني

حس،عقل، قلب، قرآن كريم، فرستادگاني الهي

نقد و بررسي ديدگاه‏هاي قائلين به عدم امكان تبيين عقلاني باورهاي ديني در مسيحيت

ملحدين، پوزيتويسم، فيلسوفان تحليل زباني، ايمان‏گرايان، معرفت‏شناسي اصلاح شده

نقد و بررسي ديدگاه‏هاي قائلين به عدم امكان تبيين عقلاني آموزه‏هاي ديني در اسلام

اهل حديث، متصوفه، اخباريان، مكتب تفكيك

بخش دوّم: مناسبات عقل و دين در حوزة اخلاق
آشنايي با نظريه عقلانيت نرم گزاره‏هاي ديني
آشنايي با نظرية اخلاق مبتني بر صفات الهي
نيازمندي‏هاي متقابل دين و اخلاق

موضوع: هستي و چيستي علم
بخش اوّل: هستي شناسي علم
هستي شناسي ادراك حسي
مسأله ذهن و بدن
‌نقد و بررسي نظريات وحدت‏گرا و دوگانة انگار در مسأله ذهن وبدن
مسألة روح
آشنايي با نظرية بازگشتي در ادراك
بخش دوّم: معرفت شناسي
پيشينة معرفت ‏شناسي آشنايي با مؤلفه‏ هاي صدق و توجيه در معرفت و نظريات مطابقت، انسجام گرايي و عمل گرايي در مولفه صدق و نظريات مبناگرايي و انسجام گرايي در مولفه توجيه
آشنايي با نظرية معرفت شناسي بازگشتي
آشنايي با نظريه عقل عرفي در صدق
آشنايي با نظريه عقل متعارف در توجيه

موضوع: ‌مناسبات علم با فراعلم
بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك، جامعه و فرهنگ
بخش اوّل: پيشينة پژوهش در پيوند علم و فراعلم
نسبت ميان علم و فراعلم در فلسفة علم

بررسي ديدگاه‏هاي پوزيتويست‏ها وديدگاه‏هاي پوپر وكوهن پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها و متافيزيك

نسبت ميان علم و فراعلم درجامعه شناسي معرفت

‌بررسي ديدگاههاي ماركس، ديلتاي، شلر ومانهايم در زمينة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

نسبت ميان علم و فراعم در هرمنوتيك

بررسي ديدگاه‏هاي شلايرماخر، ديلتاي و گادامر در زمينه مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

نسبت ميان علم و فراعلم در پست مدرنيسم

بررسي ديدگاه‏هاي نيچه، هايدگر، فيلسوفان مكتب فرانكفورت، هابرماس، فوكووليوتار در زمينه مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

نسبت ميان علم و فراعلم در نزد سنّت‏گرايان
بخش دوّم: چالش‏هاي پيوند علم و فراعلم
 بررسي چالش‏هاي نسبي‏گرايي، خودستيزي، گفتمان‏گريزي و پسروي علمي در ديدگاه‏هاي ارائه شده پيرامون پيوند علم و فراعلم
بخش سوّم: آشنايي با نظريه مرزبندي در پيوند علم با فراعلم
بررسي راهكارهاي برون رفت از چالش‏هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
حوزة مجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
حوزة غيرمجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

موضوع: علم ديني
رويكردها در توليد علم ديني
بررسي پيشينة موضوع و رويكردهاي فردمحور، هدف محور، موضوع محور و نظرية محور در توليد علم ديني
بررسي امكان علم ديني از منظر قلمرو علم ودين، روش علم و دين، زبان علم و دين  و آزمون‏پذيري علم و دين
ضرروت علم ديني
بررسي ضرورت علم شناختي ودين‏شناختي علم ديني
آشنايي با الگوي سنجش فراگير در توليد علم ديني
وجه سلبي و ايجابي الگوي سنجش فراگير
مفهوم، تعريف، هدف، روش و تبيين علم در الگوي سنجش فراگير در علم ديني
الزامات الگوي پيشنهادي در توليد علم ديني
الزامات فردي و حاكميتي الگوي سنجش فراگير در علم ديني

كارگاه آموزشي و دوره دانش‏ افزايي آشنايي با سيرة امام علي(ع)
موضوع: سيرة فردي امام علي(ع)
فضايل و مناقب امام علي (ع)
شخصيت عبادي امام علي (ع)
اخلاق اجتماعي امام علي(ع)
شخصيت خانوادگي امام علي (ع)

موضوع: آيين همسرداري امام علي(ع)
ازدواج و انتخاب همسر در نگاه امام علي (ع)
همسرداري امام علي (ع)

موضوع: سيرة تربيتي امام علي(ع)
اهميت تربيت فرزندان از نگاه امام علي(ع)
مسائل تربيتي پيش از تولد فرزندان
مسائل تربيتي نوزادان
مسائل تربيتي دوران كودكي و نوجواني
ابزارهاي تربيت رواني كودكان و نوجوانان
تربيت بدني وسلامت جسماني كودكان و نوجوانان
تربيت مذهبي كودكان و نوجوانان

موضوع: مدير و مسؤليت
برنامه ريزي و مراحل آن در سيرة امام علي(ع)
تصميم گيري و مراحل آن در سيرة  امام علي (ع)
اجراي تصميمات در سيرة امام علي(ع)

موضوع: مدير و كارگزاران
گزينش و معيارهاي آن در سيرة امام علي(ع)
سازماندهي و روابط سازماني در سيرة امام علي (ع)
انگيزش و شيوه‏هاي آن در سيرة امام علي (ع)
نظارت وپيگيري و روش‏هاي آن در سيرة امام علي (ع)

موضوع: مديران ومردم
شأن مردم در مديريت علوي
شاخصه‏هاي مردمي بودن در مديريت علوي
احترام به افكار عمومي و حقوق اساسي در نزد امام علي(ع)
  • ارائه گواهي معتبر دوره از مركز پژوهشي قرآن و معرفت‏ شناسي با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  • برنامه ريزي اسكان شركت كنندگان شهرستاني همراه با تور علمي، گردشگري براي علاقمندان

مكان برگزاري: مشهد مقدسثبت نام: www.eqrg.ir     ـ @peyvandelmodin