هیات موسس
ردیف  

نام و نام خانوادگی

 

رشته و گرایش تحصلی

۱  

محسن عباس نژاد

 

فلسفه کلام

۲  

محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی

 

معاف اسلامی

۳  

امیر رضا رجبی

 

مدیریت کار آفرینی