هیات موسس
ردیف نام و نام خانوادگی رشته و گرایش تحصلی
۱ محسن عباس نژاد فلسفه کلام
۲ محمد جعفر جهانگیر فیض آبادی معاف اسلامی
۳ امیر رضا رجبی مدیریت کار آفرینی