مجوزها

v    گروه پژوهشي قرآن و معرفت شناسي، شماره مجوز ۴۶۳۸۳/۲۲/۲ ، تاريخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۱ از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري .

v    پروانه انتشار نشريۀ علم ديني به شماره ثبت ۱۷۸۹۱/۹۱، تاريخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

v    مؤسسه فرهنگي هنري بنياد پژوهش هاي قرآني به شماره ثبت ۱۲۲۸ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .

 

v    انتشارات بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه ودانشگاه به شماره پروانه ۷۴۴۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .