پست الكترونيك: eqrg1391@gmail.com

 

تلفن: ۹۸۵۱۳۸۷۹۰۳۰۰+

 

فاكس: ۹۸۵۱۳۸۷۹۲۵۱۵+

 

تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۴۱۷۸۲۸

 

آدرس: مشهد، بلوار پیروزی – بلوار شهید رضوی – شهید رضوی ۳۱- جنب فضای سبز