گزارشی از جام جهانی فرهنگ
به بهانه حضور انتشارات بنیاد پژوهش های قرآنی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت ۲۰۱۸
ادامه ..
داشته ها و نداشته های آلمان
به بهانه حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت ۲۰۱۸
ادامه ...